Naboen ble dømt til å fjerne to grantrær på egen tomt

Har du en nabo med store trær som skaper ulempe for din eiendom? Da kan du kreve at naboen kutter eller fjerner trærne.

I en sak fra Gjøvik fikk naboen rett i at trærne måtte felles. Det var tale om to store grantrær som lå like ved nabogrensen. Tingretten gikk først gjennom loven og om vilkårene for trefelling var oppfylt.

Naboloven § 3

Naboloven, eller granneloven, er fra 1961 og kan være noe tunglest. Etter grannelovens §3 (lovdata.no) er vilkårene for lovlig å fjerne et tre følgende:

  • At treet ikke har særlig eller vesentlig betydning for eier eller for naturmangfoldet på stedet, og
  • at treet er til skade eller særlig ulempe for naboen

Begge vilkårene må være oppfylt og vurderes isolert. Det skal foretas en objektiv vurdering, som innebærer at eierens personlige interesser ikke er avgjørende.

Trærne var ikke spesielt vakre, og kunne fint erstattes med en hekk

Ved vurderingen av om treets betydning, la Gjøvik tingrett vekt på at trærne objektivt sett ikke var spesielt vakre, at de ikke skapte eiendommens karakter og synes løsrevet fra beplantningen på resten av eiendommen. At trærne kunne gi ly for vind og begrense innsyn, ble ikke avgjørende da retten mente at en hekk på ca. to meter like enkelt kunne hindre innsyn.

Var trærne til skade eller ulempe for andre?

Ved vurdering av om trærne er til skade eller ulempe for naboen, viste tingretten til at tålegrensen er lavere når de aktuelle trærne overskrider naboens eiendom, f.eks. ved at blader og grener henger inn over naboens plen eller uteområde. Retten la vekt på trærne hindret naboen fra å anlegge en uteplass inntil huset hvor de kunne få ettermiddags- og kveldssol. Videre ble det vist til at det rant kvae fra trærne, og kvister som tilgriset møbler og liknende. Retten konkluderte derfor med at trærne utgjorde en særlig ulempe for naboen.

Naboen ble etter dette dømt til å fjerne de to grantrærne innen ca. 2 måneder og å betale saksomkostningene.

Dekning av advokat

Har du en tresak har vi advokater som kan bistå deg. Din boligforsikring dekker utgifter til advokat med 80%, etter at grunnegenandelen er betalt. Har du spørsmål om trær i forhold til naboen, da kontakt for en uforpliktene samtale.

(Kilde: TGJOV-2017-176539)