Hensyn til naturmangfoldet kan redde treet ditt

En nabokonflikt vedrørende trær består av to parter – den som ønsker å fjerne treet og den som ønsker å beholde treet. En endring i naboloven gjør at enda en part får plass i tvisten: naturen. Hensyn til naturmangfoldet ble vurdert i en dom fra Borgarting lagmannsrett.

Både naboloven § 2 og naboloven § 3 (lovdata.no) nevner nå hensynet til naturmangfoldet. Det var særlig hensynet til å bevare trær som var bakgrunnen for disse lovendringene. I en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 2019, bemerket retten at hensynet til naturmangfoldet på stedet måtte tillegges vekt i saker om felling og beskjæring av trær etter naboloven.

Borettslaget kunne ikke fjerne trær på nabotomten grunnet naturmangfoldet

Saken gjaldt trær som begrenset utsikten for sameiere i et boligsameie. Sameiet ønsket å fjerne trær på en nabotomt, men denne naboen nektet. Trærne ble ikke sett på som «urimelige» etter naboloven og de kunne derfor ikke fjernes.

I rettens vurdering av hva som var «urimelig» ble det lagt stor vekt på naturmangfoldet, det visuelle inntrykket av grøntbeltet i åsen og drenerende funksjon.

Videre uttalte retten følgende:

«Ospetrærne har også betydning som habitat for insekter og fugler. At ospeklyngen i det hele tatt befinner seg på området, representerer et naturmangfold som er relevant både for vurderingen av om ulempen er «urimeleg».

Argument for bevaring av treet

Dommen innebærer ikke at man i ethvert tilfelle vil få medhold i at treet skal bevares av hensyn til naturmangfoldet. Likevel vil dette være et nyttig argument for deg som ønsker å beholde treet.

Advokatbistand i tresak

Vi kan bistå deg i tresaker. Vurderingen er skjønnsmessig og krevende, og det kan lønne seg med særlig kompetanse i slike saker.

Din hjemforsikring dekker 80 % av utgifter til advokat, + en egenandel på ca 4 000 kr.