Fjerne trær som skygger for solen

Opplever du at naboen har trær som skygger for solen? Da kan du ha rett til å kreve at trærne beskjæres eller fjernes. Hvorvidt grunnlaget er tilstede vil bero på en skjønnsmessig vurdering, og slike saker er sjeldent opplagte. Vi tar her for oss noen av utgangspunktene etter grannelova § 3 (lovdata.no).

Hva gjør du når trærne til naboen skygger for solen?

Det første du bør gjøre er å gå i dialog med naboen. Kan treet fjernes eller beskjæres? En god dialog vil ofte kunne løse en slik sak. Finner dere en løsning anbefaler vi at dere skriver ned og signerer hva partene er blir enige om. Ulovlig trefelling kan bli dyrt og det vil fort gå utover den som felte trærne uten et tilstrekkelig dokumentert samtykke.

Naboen nekter å fjerne trær

Dersom dialog ikke har ført frem og naboen nekter å fjerne trærne som skygger for solen, blir det et spørsmål om du har hjemmel til å kreve fjerning eller beskjæring. Det er som oftest her en advokat med særlig kompetanse kan komme inn og hjelpe deg. Vurderingen er skjønnsmessig og ofte ikke helt opplagt. I de fleste tilfeller klarer vi likevel å finne en god løsning på vegne av deg som klient.

Vilkår for å fjerne trær

Trær kan kreves fjernet etter grannelova § 2 og/eller § 3. Vi konsentrerer oss her om § 3.

Etter § 3 er det flere vilkår som må være oppfylt, for at du skal kunne kreve trær fjernet:

Krav nummer 1: det gjelder et avstandskrav. Er avstandskravet oppfylt? Høyden på treet må være større enn en tredjedel av avstanden fra treet til «hus, hage, tun eller dyrka jord». Hvis avstanden fra hagen til treet er 4 meter, må treet være høyere enn 12 meter. Dersom treet er lavere enn 12 meter er § 3 utelukket. (§ 2 kan likevel være aktuell) .

Krav nummer 2:  er treet til skade eller særlig ulempe for deg som nabo? Eksempler på forhold som kan falle innenfor ordlyden:

  • Fare for at treet kan gjøre skade. F eks at det kan velte.
  • Grener kan falle ned
  • Treet skygger for solen
  • Treet generer løvfall

Andre momenter kan tenkes. Eksempelvis har allergi vært en ulempe som i rettspraksis har blitt vektlagt.

Det må bemerkes at ordlyden inneholder betegnelsen «særlig». Altså vil ikke enhver ulempe falle inn under lovens ordlyd. Dette poenger etter vår mening at disse sakene er såpass skjønnsmessige at de kan være vanskelige å forstå og håndtere fullt ut på egenhånd. Ofte velger derfor mange å benytte advokat.

Krav nummer 3: Det må ikke være «nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet» at treet blir stående. Dersom eieren har en god grunn eller det av hensynet til naturmangfoldet blir vurdert at treet må bli stående kan det være nok til at du må tåle at trærne skygger for solen, selv om avstandskravet er oppfylt.

Lovens ordlyd gir oss lite veiledning. Hva menes egentlig? Vi har ingen uttømmende liste på dette, men åpenbart gode argumenter for den som vil beholde treet kan for eksempel være hensynet til innsyn. Kanskje står treet plassert på en måte som gjør at innsynet til sentrale deler av eiendommen er godt ivaretatt. Trær som skjermer for vær og vind kan også gjøre at det er «nemnande om å gjera» for eieren å holde beholde treet.

Hva angår naturmangfoldet vil eksempelvis verneinteresser og biologisk mangfold kunne bli tillagt vekt.

Advokatbistand når trærne skygger for solen?

Har du forsøke å løse saken selv, uten å komme noen vei? Vi bistår tresaker og din forsikring dekker 80% av utgiftene til advokat. Egenandelen på kr 4000 kommer i tillegg. Ettersom vurderingen er både skjønnsmessig og krevende, velger mange å benytte advokat med særlig kompetanse i tresaker. Ettersom forsikringen dekker store deler av bistanden får du mye hjelp for pengene.

Dersom du ikke har kommet til enighet med naboen din, kan du ta kontakt med oss for hjelp i din sak. Send oss gjerne en liten beskrivelse av fakta i saken.